مکان های فضای کاری در Solihull

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Solihull

Central Boulevard


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Solihull

Ground Floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Solihull

4200 Waterside Centre


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

Fort Dunlop


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

43 Temple Row


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

35 Bull Street


دفاتر از £٨.٦٠ - £١١.٩٠
دفاتر مجهز در Solihull

One Victoria Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

12-22 Newhall Street


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

Crossway


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Solihull

2nd floor


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

Calthorpe Road


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

Park House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Solihull

3, The Quadrant


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Solihull

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Solihull

Isidore Road


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Solihull

M6 Toll Junctions T6/T7


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Solihull

Watling Court, Orbital Plaza


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠

با مراجعه به Solihullدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+