مکان های فضای کاری در Southampton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Southampton

Cumberland House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Southampton

Andersons Road


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

International House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Southampton

Premier Way


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

Forum 3


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Southampton

1, Winnal Valley Road


دفاتر از £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

Aerodrome Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

Ground Floor, Building 1000


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Southampton

Waterbury Drive


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

Harts Farm Way


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Southampton

Cross Keys House


دفاتر از £٥.١٠ - £٧.١٠

با مراجعه به Southamptonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+