مکان های فضای کاری در St Albans

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در St Albans

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Enterprise House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

2 Falcon Gate


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

1st Floor Venture House


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

960 Capability Green


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

Innovation Centre and Business Base


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در St Albans

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در St Albans

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در St Albans

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

Epworth House


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در St Albans

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در St Albans

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در St Albans

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در St Albans

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در St Albans

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در St Albans

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در St Albans

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در St Albans

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در St Albans

Alpha House


دفاتر از £١٣.٠٠ - £١٧.٩٠
دفاتر مجهز در St Albans

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

6 Hays Lane


دفاتر از £١٤.٤٠ - £١٩.٨٠
دفاتر مجهز در St Albans

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در St Albans

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در St Albans

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در St Albans

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در St Albans

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠

با مراجعه به St Albansدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+