مکان های فضای کاری در Uxbridge

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Uxbridge

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Uxbridge

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Uxbridge

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

17 Hanover Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

22 Long Acre


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

Golden Cross House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Epworth House


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Alpha House


دفاتر از £١٣.٠٠ - £١٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Uxbridge

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

68 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

6 Hays Lane


دفاتر از £١٤.٤٠ - £١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Dorset House


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Enterprise House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠
دفاتر مجهز در Uxbridge

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠

با مراجعه به Uxbridgeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+