مکان های فضای کاری در Wakefield

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Wakefield

Unit G37b


دفاتر از £٣.٩٠ - £٥.٣٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Building 3


دفاتر از £٥.٢٠ - £٧.١٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Ground, First and Second


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Wakefield

Pinnacle


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

No 2 Wellington Place


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Ground and first floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Fearnley Mill


دفاتر از £٣.٩٠ - £٥.٣٠
دفاتر مجهز در Wakefield

1st floor East Suite Waterfront


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Wakefield

Management Suite


دفاتر از £٢.٤٠ - £٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Wakefield

7th Floor, 2 Pinfold Street


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠

با مراجعه به Wakefieldدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+