مکان های فضای کاری در Brea

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Brea

135 South State College Blvd.


دفاتر از $٩.٥٠ - $١٣.١٠
دفاتر مجهز در Brea

1370 Valley Vista Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Brea

2400 East Katella


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Brea

6 Centerpointe Drive


دفاتر از $٩.٢٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

333 City Boulevard West


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Brea

17777 Center Court Drive


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

1100 Town and Country Road


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

1050 West Lakes Drive


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

Plaza Tower I


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Brea

5800 S. Eastern Ave.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

555 Anton Boulevard


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

17875 Von Karman Ave


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brea

17901 Von Karman Avenue


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

440 E. Huntington Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Brea

4695 MacArthur Court


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

5000 Birch Street


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

895 Dove Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

19800 MacArthur Blvd.


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

530 Technology Dr.


دفاتر از $٢١.٠٠ - $٢٨.٨٠
دفاتر مجهز در Brea

7545 Irvine Center Drive


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Brea

111 West Ocean Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

300 Spectrum Center Drive


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Brea

155 N. Lake Avenue


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Brea

3200 Guasti Road


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Brea

3281 E. Guasti Road


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

777 S. Alameda


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

117 East Colorado Blvd.


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brea

633 West Fifth Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

23046 Avenida de la Carlota


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Brea

515 South Flower Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

445 S. Figueroa Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

879 West 190th Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

11801 Pierce Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

222 West 6th Street


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

30211 Avenida de las Banderas


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Brea

450 North Brand Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

201 N. Brand Blvd.


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Brea

Glendale Plaza


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Brea

21515 Hawthorne Blvd.


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

1800 North Vine Street


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Brea

5670 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

360 N. Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Brea

400 Continental Blvd


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

5999 Center Dr.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Brea

Howard Hughes Center


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Brea

145 S. Fairfax Avenue


دفاتر از $٢٢.٧٠ - $٣١.٢٠
دفاتر مجهز در Brea

2447 Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

609 Deep Valley Drive


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

8383 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Brea

999 Corporate Drive


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

10100 Venice Blvd


دفاتر از $٢٠.٠٠ - $٢٧.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

303 North Glenoaks Blvd.


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

8560 W. Sunset Blvd.


دفاتر از $٢٥.٨٠ - $٣٥.٤٠
دفاتر مجهز در Brea

12777 W. Jefferson Blvd.


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Brea

4100 W. Alameda Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

9465 Wilshire Boulevard


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

3415 South Sepulveda Blvd.


دفاتر از $١٥.٩٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Brea

2029 Century Park East


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

1800 Century Park East


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Brea

1901 Avenue of the Stars


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Brea

10100 Santa Monica Boulevard


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Brea

11400 West Olympic Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Brea

5250 Lankershim Blvd.


دفاتر از $١٥.٧٠ - $٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

10880 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Brea

11601 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

12100 Wilshire Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brea

2500 Broadway


دفاتر از $٢١.٥٠ - $٢٩.٦٠
دفاتر مجهز در Brea

730 Arizona Avenue


دفاتر از $٢٩.٠٠ - $٣٩.٩٠
دفاتر مجهز در Brea

15233 Ventura Blvd.


دفاتر از $١٨.١٠ - $٢٤.٨٠
دفاتر مجهز در Brea

473 E. Carnegie Drive


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Brea

16501 Ventura Blvd.


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Brea

6320 Canoga Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Brea

21900 Burbank Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Brea

6303 Owensmouth Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠

با مراجعه به Breaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+