مکان های فضای کاری در California Emeryville Watergate Office Tower

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

505 14th Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2001 Addison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1901 Harrison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1101 Marina Village Parkway


دفاتر از $١٤.٧٠ - $٢٠.٢٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

One Market


دفاتر از $٢٦.٢٠ - $٣٦.١٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

75 Broadway


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1160 Battery Street East


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

201 Mission


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

50 California Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

One Embarcadero Center


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

505 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

71 Stevenson Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

315 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

580 California Street


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

95 Third Street


دفاتر از $٣٥.٥٠ - $٤٨.٨٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

795 Folsom Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

350 Rhode Island Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
قیمت‌گذاری
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1390 Market St


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

One Harbor Drive


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2121 North California Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٢.٩٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1255 Treat Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1001 Bayhill Drive


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1320 Willow Pass Road


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

4040 Civic Center Drive


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2010 Crow Canyon Place


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

3 East Third Ave


دفاتر از $٣٧.٦٠ - $٥١.٧٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

Bishop Ranch 3


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٣٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

951 Mariners Island Blvd


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

303 Twin Dolphin Drive


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

Corporate Commons


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

7250 Redwood Blvd.


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

4900 Hopyard Road


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

6701 Koll Center Parkway


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

101 Jefferson Drive


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

39899 Balentine Drive


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

530 Lytton Avenue


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

228 Hamilton Avenue


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2100 Geng Road


دفاتر از $٢٣.٧٠ - $٣٢.٦٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

3000 El Camino Real


دفاتر از $٣٠.٥٠ - $٤١.٩٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

755 Baywood Drive


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

800 West El Camino Real


دفاتر از $٣٠.٥٠ - $٤١.٩٠
قیمت‌گذاری
به زودی افتتاح خواهد شد
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

4353 N 1st St


لطفاَ تماس بگیرید
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

640 W. California Avenue


دفاتر از $٢٣.٧٠ - $٣٢.٦٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

5201 Great America Pkwy.


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٥.٣٠
قیمت‌گذاری
به زودی افتتاح خواهد شد
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2445 Augustine Drive


دفاتر از $٢٥.٦٠ - $٣٥.٢٠
قیمت‌گذاری
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

Suite 203


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

2033 Gateway Place


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

3031 Tisch Way


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

99 South Almaden Blvd.


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

177 Park Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

900 E. Hamilton


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٣.٠٠
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در California Emeryville Watergate Office Tower

1999 S. Bascom Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
قیمت‌گذاری

با مراجعه به California Emeryville Watergate Office Towerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+