مکان های فضای کاری در Irvine

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Irvine

17875 Von Karman Ave


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

17901 Von Karman Avenue


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

4695 MacArthur Court


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

5000 Birch Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

19800 MacArthur Blvd.


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

895 Dove Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

555 Anton Boulevard


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

Plaza Tower I


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Irvine

530 Technology Dr.


دفاتر از $٢١.٠٠ - $٢٨.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Irvine

7545 Irvine Center Drive


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Irvine

300 Spectrum Center Drive


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

1100 Town and Country Road


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Irvine

23046 Avenida de la Carlota


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Irvine

333 City Boulevard West


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Irvine

2400 East Katella


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Irvine

30211 Avenida de las Banderas


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

999 Corporate Drive


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در Irvine

135 South State College Blvd.


دفاتر از $٩.٥٠ - $١٣.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

6 Centerpointe Drive


دفاتر از $٩.٢٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

17777 Center Court Drive


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Irvine

1370 Valley Vista Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Irvine

111 West Ocean Blvd.


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

11801 Pierce Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

222 West 6th Street


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Irvine

1050 West Lakes Drive


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Irvine

5800 S. Eastern Ave.


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

879 West 190th Street


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Irvine

3200 Guasti Road


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

3281 E. Guasti Road


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Irvine

609 Deep Valley Drive


دفاتر از $١٧.١٠ - $٢٣.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

21515 Hawthorne Blvd.


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Irvine

440 E. Huntington Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

777 S. Alameda


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

2447 Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٦.٦٠ - $٢٢.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Irvine

633 West Fifth Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

515 South Flower Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

445 S. Figueroa Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

400 Continental Blvd


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Irvine

360 N. Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٦.٦٠ - $٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Irvine

155 N. Lake Avenue


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Irvine

117 East Colorado Blvd.


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

5999 Center Dr.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Irvine

Howard Hughes Center


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Irvine

12777 W. Jefferson Blvd.


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Irvine

5670 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

10100 Venice Blvd


دفاتر از $٢٠.٠٠ - $٢٧.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

450 North Brand Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Irvine

1800 North Vine Street


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Irvine

145 S. Fairfax Avenue


دفاتر از $٢٢.٧٠ - $٣١.٢٠
دفاتر مجهز در Irvine

201 N. Brand Blvd.


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

Glendale Plaza


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

8383 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Irvine

473 E. Carnegie Drive


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

3415 South Sepulveda Blvd.


دفاتر از $١٥.٩٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Irvine

9465 Wilshire Boulevard


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

8560 W. Sunset Blvd.


دفاتر از $٢٥.٨٠ - $٣٥.٤٠
دفاتر مجهز در Irvine

2029 Century Park East


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

1901 Avenue of the Stars


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Irvine

1800 Century Park East


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Irvine

10100 Santa Monica Boulevard


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Irvine

11400 West Olympic Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Irvine

10880 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Irvine

4100 W. Alameda Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

2500 Broadway


دفاتر از $٢١.٥٠ - $٢٩.٦٠
دفاتر مجهز در Irvine

303 North Glenoaks Blvd.


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Irvine

11601 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

12100 Wilshire Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Irvine

730 Arizona Avenue


دفاتر از $٢٩.٠٠ - $٣٩.٩٠

با مراجعه به Irvineدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+