مکان های فضای کاری در Oxnard

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Oxnard

300 East Esplanade Drive


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Oxnard

2945 Townsgate Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Oxnard

30700 Russell Ranch Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Oxnard

4500 Park Granada Blvd


دفاتر از $٢٢.٠٠ - $٣٠.٣٠
دفاتر مجهز در Oxnard

22809 Pacific Coast Highway


دفاتر از $٢٤.٣٠ - $٣٣.٤٠
دفاتر مجهز در Oxnard

21900 Burbank Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Oxnard

6303 Owensmouth Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Oxnard

6320 Canoga Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Oxnard

7 W. Figueroa Street


دفاتر از $١٦.٦٠ - $٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Oxnard

25350 Magic Mountain Parkway


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٩.١٠
دفاتر مجهز در Oxnard

16501 Ventura Blvd.


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Oxnard

15233 Ventura Blvd.


دفاتر از $١٨.١٠ - $٢٤.٨٠
دفاتر مجهز در Oxnard

730 Arizona Avenue


دفاتر از $٢٩.٠٠ - $٣٩.٩٠
دفاتر مجهز در Oxnard

2500 Broadway


دفاتر از $٢١.٥٠ - $٢٩.٦٠
دفاتر مجهز در Oxnard

12100 Wilshire Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Oxnard

11601 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Oxnard

10880 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Oxnard

11400 West Olympic Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Oxnard

10100 Santa Monica Boulevard


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Oxnard

1901 Avenue of the Stars


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Oxnard

1800 Century Park East


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Oxnard

2029 Century Park East


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Oxnard

3415 South Sepulveda Blvd.


دفاتر از $١٥.٩٠ - $٢١.٨٠

با مراجعه به Oxnardدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+