مکان های فضای کاری در Sacramento

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sacramento

980 9th Street


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Sacramento

Esquire Plaza


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Sacramento

500 Capitol Mall


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Sacramento

1610 R Street


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Sacramento

180 Promenade Circle


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Sacramento

333 University Avenue


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Sacramento

9245 Laguna Springs Drive


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Sacramento

1024 Iron Point Road


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٧٠
دفاتر مجهز در Sacramento

915 Highland Pointe Drive


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Sacramento

3017 Douglas Boulevard


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠

با مراجعه به Sacramentoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+