مکان های فضای کاری در San Jose

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در San Jose

177 Park Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

99 South Almaden Blvd.


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

2033 Gateway Place


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

3031 Tisch Way


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

900 E. Hamilton


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در San Jose

1999 S. Bascom Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

Suite 203


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

2445 Augustine Drive


دفاتر از $٢٥.٦٠ - $٣٥.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

5201 Great America Pkwy.


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٥.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

4353 N 1st St


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در San Jose

640 W. California Avenue


دفاتر از $٢٨.٥٠ - $٣٩.١٠
دفاتر مجهز در San Jose

6203 San Ignacio Avenue


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٥.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

800 West El Camino Real


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در San Jose

39899 Balentine Drive


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

2100 Geng Road


دفاتر از $٢٣.٧٠ - $٣٢.٦٠
دفاتر مجهز در San Jose

3000 El Camino Real


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در San Jose

228 Hamilton Avenue


دفاتر از $٤١.٦٠ - $٥٧.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

530 Lytton Avenue


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در San Jose

101 Jefferson Drive


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

6701 Koll Center Parkway


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

303 Twin Dolphin Drive


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

4900 Hopyard Road


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

Corporate Commons


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

951 Mariners Island Blvd


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

3 East Third Ave


دفاتر از $٣٧.٦٠ - $٥١.٧٠
دفاتر مجهز در San Jose

Bishop Ranch 3


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

2010 Crow Canyon Place


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در San Jose

1001 Bayhill Drive


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در San Jose

1101 Marina Village Parkway


دفاتر از $١٤.٧٠ - $٢٠.٢٠
دفاتر مجهز در San Jose

1901 Harrison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در San Jose

505 14th Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در San Jose

2121 North California Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در San Jose

350 Rhode Island Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

795 Folsom Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

1255 Treat Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در San Jose

95 Third Street


دفاتر از $٣٥.٥٠ - $٤٨.٨٠
دفاتر مجهز در San Jose

201 Mission


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در San Jose

One Market


دفاتر از $٢٦.٢٠ - $٣٦.١٠
دفاتر مجهز در San Jose

71 Stevenson Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در San Jose

1390 Market St


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

50 California Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

315 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

345 Montgomery Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در San Jose

One Embarcadero Center


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

580 California Street


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

505 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در San Jose

2001 Addison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در San Jose

75 Broadway


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

1160 Battery Street East


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در San Jose

1320 Willow Pass Road


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٤٠

با مراجعه به San Joseدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+