مکان های فضای کاری در Santa Monica

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Santa Monica

730 Arizona Avenue


دفاتر از $٢٩.٠٠ - $٣٩.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

2500 Broadway


دفاتر از $٢١.٥٠ - $٢٩.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

12100 Wilshire Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

11601 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

11400 West Olympic Boulevard


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

3415 South Sepulveda Blvd.


دفاتر از $١٥.٩٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

10880 Wilshire Blvd.


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

12777 W. Jefferson Blvd.


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1901 Avenue of the Stars


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

10100 Santa Monica Boulevard


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

10100 Venice Blvd


دفاتر از $٢٠.٠٠ - $٢٧.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

2029 Century Park East


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1800 Century Park East


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

9465 Wilshire Boulevard


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

Howard Hughes Center


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

5999 Center Dr.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Santa Monica

8383 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

8560 W. Sunset Blvd.


دفاتر از $٢٥.٨٠ - $٣٥.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

145 S. Fairfax Avenue


دفاتر از $٢٢.٧٠ - $٣١.٢٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

5670 Wilshire Blvd


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

360 N. Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

400 Continental Blvd


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

15233 Ventura Blvd.


دفاتر از $١٨.١٠ - $٢٤.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

16501 Ventura Blvd.


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

22809 Pacific Coast Highway


دفاتر از $٢٤.٣٠ - $٣٣.٤٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1800 North Vine Street


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

2447 Pacific Coast Highway


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

5250 Lankershim Blvd.


دفاتر از $١٥.٧٠ - $٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

21900 Burbank Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

4100 W. Alameda Avenue


دفاتر از $١٤.٢٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

4500 Park Granada Blvd


دفاتر از $٢٢.٠٠ - $٣٠.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

6320 Canoga Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

6303 Owensmouth Avenue


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

515 South Flower Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

445 S. Figueroa Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Santa Monica

633 West Fifth Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

777 S. Alameda


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

21515 Hawthorne Blvd.


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

303 North Glenoaks Blvd.


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

879 West 190th Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

Glendale Plaza


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

450 North Brand Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

201 N. Brand Blvd.


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

609 Deep Valley Drive


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

5800 S. Eastern Ave.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

30700 Russell Ranch Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

2945 Townsgate Road


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

117 East Colorado Blvd.


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

155 N. Lake Avenue


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

222 West 6th Street


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

111 West Ocean Blvd.


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

17777 Center Court Drive


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

440 E. Huntington Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

25350 Magic Mountain Parkway


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٩.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

6 Centerpointe Drive


دفاتر از $٩.٢٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1050 West Lakes Drive


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

135 South State College Blvd.


دفاتر از $٩.٥٠ - $١٣.١٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1370 Valley Vista Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

333 City Boulevard West


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

2400 East Katella


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

1100 Town and Country Road


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

300 East Esplanade Drive


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

Plaza Tower I


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

555 Anton Boulevard


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

4695 MacArthur Court


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

17875 Von Karman Ave


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

17901 Von Karman Avenue


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٧٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

5000 Birch Street


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

895 Dove Street


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Santa Monica

19800 MacArthur Blvd.


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠

با مراجعه به Santa Monicaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+