مکان های فضای کاری در Sunnyvale

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sunnyvale

640 W. California Avenue


دفاتر از $٢٨.٥٠ - $٣٩.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

800 West El Camino Real


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2445 Augustine Drive


دفاتر از $٢٥.٦٠ - $٣٥.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

5201 Great America Pkwy.


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٥.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

4353 N 1st St


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٥.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

3031 Tisch Way


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2033 Gateway Place


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

Suite 203


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

3000 El Camino Real


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2100 Geng Road


دفاتر از $٢٣.٧٠ - $٣٢.٦٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

900 E. Hamilton


دفاتر از $١٨.٤٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1999 S. Bascom Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

99 South Almaden Blvd.


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sunnyvale

177 Park Avenue


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

228 Hamilton Avenue


دفاتر از $٤١.٦٠ - $٥٧.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

530 Lytton Avenue


دفاتر از $٣٦.٢٠ - $٤٩.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

39899 Balentine Drive


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

101 Jefferson Drive


دفاتر از $٢٨.٠٠ - $٣٨.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

303 Twin Dolphin Drive


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

6203 San Ignacio Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

951 Mariners Island Blvd


دفاتر از $٢٠.٦٠ - $٢٨.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

3 East Third Ave


دفاتر از $٣٧.٦٠ - $٥١.٧٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

6701 Koll Center Parkway


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

Corporate Commons


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

4900 Hopyard Road


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1001 Bayhill Drive


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

Bishop Ranch 3


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2010 Crow Canyon Place


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1101 Marina Village Parkway


دفاتر از $١٤.٧٠ - $٢٠.٢٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1901 Harrison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

505 14th Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

350 Rhode Island Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

795 Folsom Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1390 Market St


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

95 Third Street


دفاتر از $٣٥.٥٠ - $٤٨.٨٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

201 Mission


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

71 Stevenson Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

One Market


دفاتر از $٢٦.٢٠ - $٣٦.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

50 California Street


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

315 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

345 Montgomery Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Sunnyvale

One Embarcadero Center


دفاتر از $١٨.٥٠ - $٢٥.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

580 California Street


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

505 Montgomery Street


دفاتر از $١٦.٩٠ - $٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

75 Broadway


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1160 Battery Street East


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2001 Addison Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

2121 North California Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1255 Treat Blvd.


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

1320 Willow Pass Road


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٤٠
دفاتر مجهز در Sunnyvale

One Harbor Drive


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠

با مراجعه به Sunnyvaleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+