مکان های فضای کاری در East Berlin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در East Berlin

Building B


دفاتر از $٩.٤٠ - $١٢.٩٠
دفاتر مجهز در East Berlin

175 Capital Blvd.


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در East Berlin

71 Raymond Rd


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در East Berlin

15 North Main Street


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در East Berlin

100 Pearl Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در East Berlin

360 Bloomfield Avenue


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در East Berlin

157 Church Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در East Berlin

One Reservoir Corporate Centre


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در East Berlin

1000 Lafayette Blvd.


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٩٠
دفاتر مجهز در East Berlin

83 Wooster Heights Rd


دفاتر از $٩.٣٠ - $١١.٦٠

با مراجعه به East Berlinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+