مکان های فضای کاری در New Haven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در New Haven

157 Church Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در New Haven

One Reservoir Corporate Centre


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در New Haven

1000 Lafayette Blvd.


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٩٠
دفاتر مجهز در New Haven

Building B


دفاتر از $٩.٤٠ - $١٢.٩٠
دفاتر مجهز در New Haven

8 Wright Street


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در New Haven

175 Capital Blvd.


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در New Haven

15 River Road


دفاتر از $٢٠.٧٠ - $٢٥.٩٠
دفاتر مجهز در New Haven

101 Merritt 7 Corporate Park


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در New Haven

83 Wooster Heights Rd


دفاتر از $٩.١٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در New Haven

40 Richards Avenue


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٣.٠٠
دفاتر مجهز در New Haven

71 Raymond Rd


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در New Haven

15 North Main Street


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در New Haven

100 Pearl Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در New Haven

Soundview Plaza


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در New Haven

One Stamford Plaza


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در New Haven

80 Orville Drive


دفاتر از $٧.٩٠ - $١٠.٨٠
دفاتر مجهز در New Haven

Hauppauge Center


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در New Haven

360 Bloomfield Avenue


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در New Haven

100 S. Bedford Rd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در New Haven

500 West Putnam Ave.


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در New Haven

200 Broadhollow Road


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٧٠

با مراجعه به New Havenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+