مکان های فضای کاری در Shelton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Shelton

One Reservoir Corporate Centre


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Shelton

157 Church Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

1000 Lafayette Blvd.


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٩٠
دفاتر مجهز در Shelton

8 Wright Street


دفاتر از $١٦.٨٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Shelton

15 River Road


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Shelton

83 Wooster Heights Rd


دفاتر از $٩.٣٠ - $١١.٦٠
دفاتر مجهز در Shelton

101 Merritt 7 Corporate Park


دفاتر از $١٨.٦٠ - $٢٥.٦٠
دفاتر مجهز در Shelton

40 Richards Avenue


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Shelton

Soundview Plaza


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Shelton

Building B


دفاتر از $٩.٤٠ - $١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Shelton

One Stamford Plaza


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Shelton

175 Capital Blvd.


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Shelton

100 S. Bedford Rd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Shelton

500 West Putnam Ave.


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Shelton

71 Raymond Rd


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Shelton

15 North Main Street


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٦.٩٠
دفاتر مجهز در Shelton

Hauppauge Center


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Shelton

80 Orville Drive


دفاتر از $٧.٩٠ - $١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

100 Pearl Street


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

777 Westchester Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Shelton

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Shelton

200 Broadhollow Road


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Shelton

50 Main Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

7 Skyline Drive


دفاتر از $١٠.٦٠ - $١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Shelton

68 South Service Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Shelton

6800 Jericho Turnpike


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Shelton

520 White Plains Road


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

360 Bloomfield Avenue


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Shelton

100 Duffy Avenue


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٥.٢٠

با مراجعه به Sheltonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+