مکان های فضای کاری در Miami

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Miami

1221 Brickell Avenue


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Miami

1111 Brickell Avenue


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Miami

801 Brickell Avenue


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

80 S.W. 8th Street


دفاتر از $٩.٢٠ - $١١.٦٠
دفاتر مجهز در Miami

601 Brickell Key Drive


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Miami

333 S. E. 2nd Avenue


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Miami

201South Biscayne Blvd


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

700 NW 1st Avenue


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

222 NW 24th Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Miami

3390 Mary Street


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٧.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

1688 Meridian Avenue


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

One Alhambra Plaza


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Miami

2332 Galiano Street


دفاتر از $١٠.٣٠ - $١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Miami

Waterford Business Park


دفاتر از $١٠.٣٠ - $١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Miami

6303 Blue Lagoon Drive


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Miami

1801 N.E. 123rd Street


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Miami

9100 S. Dadeland Blvd


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Miami

8333 N.W. 53rd Street


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٩.١٠
دفاتر مجهز در Miami

323 Sunny Isles Boulevard


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Miami

7900 Oak Lane


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Miami

2875 NE 191 Street


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Miami

20801 Biscayne Blvd


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Miami

4000 Hollywood Blvd


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Miami

3350 SW 148th Avenue


دفاتر از $١٠.٣٠ - $١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Miami

8201 Peters Road


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

950 South Pine Island Road


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

501 East Olas Blvd.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Miami

110 East Broward Blvd


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Miami

2200 N. Commerce Parkway


دفاتر از $١٣.٩٠ - $١٩.١٠
دفاتر مجهز در Miami

2598 E. Sunrise Blvd.


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Miami

1560 Sawgrass Corporate Parkway


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

6750 N. Andrews Avenue


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Miami

11555 Heron Bay Blvd.


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Miami

433 Plaza Real


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Miami

2255 Glades Road


دفاتر از $١٥.٠٠ - $١٨.٧٠

با مراجعه به Miamiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+