مکان های فضای کاری در Sarasota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sarasota

1990 Main Street


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Sarasota

360 Central Avenue


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Sarasota

970 Lake Carillon Drive


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Sarasota

4830 West Kennedy Blvd


دفاتر از $١٧.١٠ - $٢١.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sarasota

100 S. Ashley Drive


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Sarasota

2202 N. West Shore Blvd


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Sarasota

3001 North Rocky Point Drive East


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠

با مراجعه به Sarasotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+