مکان های فضای کاری در Boston

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Boston

60 State Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

100 Cambridge Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

8 Faneuil Hall Marketplace


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Boston

90 Canal Street


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Boston

225 Franklin Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

101 Arch Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

101 Federal Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

470 Atlantic Avenue


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

One Marina Park Drive


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

Suite 500


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Boston

245 First Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

800 Boylston Street


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.١٠
دفاتر مجهز در Boston

361 Newbury Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

The Schrafft's Center Power House


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Boston

485 Massachusetts Avenue


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Boston

Harvard Square


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

1309 Beacon Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Boston

240 Elm Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Boston

125 Cambridge Park Drive


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Boston

859 Willard Street


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Boston

Riverside Center


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Boston

303 Wyman Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Boston

3 Allied Drive


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Boston

301 Edgewater Place


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Boston

1500 District Avenue


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Boston

99 Derby Street


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Boston

35 Village Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٦٠
دفاتر مجهز در Boston

945 Concord Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Boston

300 Baker Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Boston

300 Brickstone Square


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Boston

225 Cedar Hill Street


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Boston

1 Tara Boulevard


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Boston

10 Dorrance Street


دفاتر از $١٥.٣٠ - $٢١.١٠

با مراجعه به Bostonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+