مکان های فضای کاری در Newton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Newton

Riverside Center


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Newton

1309 Beacon Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٢.٢٠
دفاتر مجهز در Newton

Harvard Square


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

125 Cambridge Park Drive


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Newton

303 Wyman Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Newton

485 Massachusetts Avenue


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Newton

240 Elm Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Newton

361 Newbury Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

800 Boylston Street


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.١٠
دفاتر مجهز در Newton

245 First Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

Suite 500


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Newton

100 Cambridge Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Newton

The Schrafft's Center Power House


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Newton

101 Arch Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Newton

90 Canal Street


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Newton

101 Federal Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Newton

60 State Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Newton

3 Allied Drive


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Newton

225 Franklin Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

8 Faneuil Hall Marketplace


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Newton

470 Atlantic Avenue


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Newton

One Marina Park Drive


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

1500 District Avenue


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Newton

945 Concord Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Newton

859 Willard Street


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Newton

300 Baker Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Newton

301 Edgewater Place


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Newton

99 Derby Street


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Newton

225 Cedar Hill Street


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Newton

35 Village Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٦٠
دفاتر مجهز در Newton

300 Brickstone Square


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newton

1 Tara Boulevard


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Newton

10 Dorrance Street


دفاتر از $١٥.٣٠ - $٢١.١٠

با مراجعه به Newtonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+