مکان های فضای کاری در Wakefield

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Wakefield

301 Edgewater Place


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Wakefield

1500 District Avenue


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Wakefield

240 Elm Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

The Schrafft's Center Power House


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Wakefield

35 Village Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٦٠
دفاتر مجهز در Wakefield

125 Cambridge Park Drive


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Harvard Square


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

90 Canal Street


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

245 First Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

485 Massachusetts Avenue


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

100 Cambridge Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

8 Faneuil Hall Marketplace


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Wakefield

60 State Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

225 Franklin Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

101 Arch Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

101 Federal Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

470 Atlantic Avenue


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

One Marina Park Drive


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Wakefield

Suite 500


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

800 Boylston Street


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.١٠
دفاتر مجهز در Wakefield

361 Newbury Street


دفاتر از $٢١.٦٠ - $٢٩.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

1309 Beacon Street


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Wakefield

303 Wyman Street


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.١٠
دفاتر مجهز در Wakefield

300 Brickstone Square


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Wakefield

Riverside Center


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Wakefield

300 Baker Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Wakefield

859 Willard Street


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٨٠
دفاتر مجهز در Wakefield

3 Allied Drive


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Wakefield

945 Concord Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Wakefield

99 Derby Street


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Wakefield

1 Tara Boulevard


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

225 Cedar Hill Street


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٥٠
دفاتر مجهز در Wakefield

15 Constitution Drive


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Wakefield

170 Commerce Way


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠

با مراجعه به Wakefieldدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+