مکان های فضای کاری در Bloomfield Hills

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

41000 Woodward Avenue


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

100 West Big Beaver Road


دفاتر از $١٠.٨٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

Columbia Center II


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

2000 Town Center


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

400 N. Main


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

39555 Orchard Hill Place


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

3200 Greenfield Road


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

400 Renaissance Center


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Bloomfield Hills

2723 South State Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠

با مراجعه به Bloomfield Hillsدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+