مکان های فضای کاری در Troy

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Troy

100 West Big Beaver Road


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Troy

Columbia Center II


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Troy

41000 Woodward Avenue


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Troy

400 N. Main


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Troy

2000 Town Center


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Troy

39555 Orchard Hill Place


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Troy

400 Renaissance Center


دفاتر از $٩.٤٠ - $١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Troy

3200 Greenfield Road


دفاتر از $٩.٤٠ - $١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Troy

2723 South State Street


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.٢٠

با مراجعه به Troyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+