مکان های فضای کاری در Edina

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Edina

5201 Eden Avenue


دفاتر از $١٧.٧٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Edina

7760 France Avenue South


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

8400 Normandale Lake Blvd.


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

6385 Old Shady Oak Rd


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

1650 West End Blvd


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

901 Marquette Avenue


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

100 South Fifth Street


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

121 Washington Ave.N


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Edina

601 Carlson Parkway


دفاتر از $١٧.٧٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Edina

860 Blue Gentian Road


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

2355 Highway 36 West


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Edina

445 Minnesota Street


دفاتر از $٨.٢٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در Edina

11670 Fountains Drive


دفاتر از $١٧.٧٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Edina

8530 Eagle Point Blvd


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠

با مراجعه به Edinaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+