مکان های فضای کاری در Kansas City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kansas City

107 W. 9th Street


دفاتر از $٩.١٠ - $١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

Two Pershing Square


دفاتر از $٩.١٠ - $١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

435 Nichols Road, Suite 200


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Kansas City

1201 N.W. Briarcliff Parkway


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Kansas City

800 E. 101st Terrace


دفاتر از $٩.١٠ - $١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

7280 N.W. 87th Terrace


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Kansas City

7300 West 110th Street


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

7500 College Blvd


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

5251 West 116th Place


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

9393 West 110th St.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Kansas City

200 NE Missouri Road


دفاتر از $٩.١٠ - $١٢.٥٠

با مراجعه به Kansas Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+