مکان های فضای کاری در Las Vegas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Las Vegas

400 S. 4th Street


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

2300 West Sahara Avenue


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

3753 Howard Hughes Parkway


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

3960 Howard Hughes Parkway


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

500 North Rainbow Blvd


دفاتر از $٩.٠٠ - $١١.٢٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

7251 West Lake Mead Boulevard


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

6671 S. Las Vegas Blvd.


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

410 South Rampart


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

1180 North Town Center Drive


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

7455 Arroyo Crossing


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

9205 West Russell Road


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

1980 Festival Plaza Drive


دفاتر از $١٩.٦٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

170 S. Green Valley Parkway


دفاتر از $١٦.٤٠ - $٢٢.٥٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

871 Coronado Center Drive


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٩٠
دفاتر مجهز در Las Vegas

2850 W. Horizon Ridge Parkway


دفاتر از $٩.٣٠ - $١١.٦٠

با مراجعه به Las Vegasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+