مکان های فضای کاری در Fort Lee

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Fort Lee

1 Bridge Plaza


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

411 Hackensack Ave


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Fort Lee

1740 Broadway


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fort Lee

57 West 57th Street


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fort Lee

1325 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fort Lee

21st Floor


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

555 Madison Avenue


دفاتر از $٢٨.٩٠ - $٣٩.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

445 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

477 Madison Avenue


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1 Meadowlands Plaza


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢١.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

One Rockefeller Plaza


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

415 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.٩٠ - $٣١.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1177 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

845 Third Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1501 Broadway


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

250 Park Avenue


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

245 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

230 Park Ave


دفاتر از $٣٣.٨٠ - $٤٦.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

750 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

340 Madison Avenue


دفاتر از $٤٠.٢٠ - $٥٥.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

747 Third Avenue


دفاتر از $٣٠.٦٠ - $٣٨.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

104 West 40th Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Fort Lee

405 Lexington Avenue


دفاتر از $٢٧.٥٠ - $٣٧.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 Park Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

434 W. 33rd Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٣٩.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

260 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.١٠ - $٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

5 Penn Plaza


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

600 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

112 W. 34th Street


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1250 Broadway


دفاتر از $٣٤.٧٠ - $٤٧.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

132 West 31st Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

136 Madison Avenue


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

275 Seventh Avenue


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

387 Park Avenue South


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

41 Madison Avenue


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

The Falchi Building


دفاتر از $٢٢.٨٠ - $٣١.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Fort Lee

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Fort Lee

Park 80 West


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

221 River Street


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

411 Lafayette Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fort Lee

101 Avenue of the Americas


دفاتر از $٣١.٦٠ - $٤٣.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

99 Hudson Street, 5th Floor


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

140 E Ridgewood Avenue


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

2500 Plaza 5


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 Church Street


دفاتر از $٢٠.٣٠ - $٢٧.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

73 Market Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

200 Vesey Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

101 Hudson Street


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

165 Broadway


دفاتر از $٢٥.٥٠ - $٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

140 Broadway


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

14 Wall Street


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

77 Water Street


دفاتر از $٢٣.٢٠ - $٣١.٩٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

80 Broad Street


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

175 Huguenot Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

300 Cadman Plaza West


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

41 Flatbush Ave.


دفاتر از $٣٣.٠٠ - $٤٥.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

118-35 Queens Blvd.


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

One Gateway Center


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

28 Valley Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

50 Tice Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1129 Northern Blvd.


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

999 Riverview Drive


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

35 Bay Street


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1979 Marcus Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

520 White Plains Road


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

50 Main Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

777 Westchester Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

7 Skyline Drive


دفاتر از $١٠.٦٠ - $١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

70 East Sunrise Highway


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

400 Rella Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

One International Blvd.


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

500 West Putnam Ave.


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

830 Morris Turnpike


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

20 Commerce Drive


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

51 JFK Parkway


دفاتر از $٢١.٤٠ - $٢٩.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

626 RexCorp Plaza


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

2001 Route 46


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

6800 Jericho Turnpike


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 Duffy Avenue


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٥.٢٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

55 Madison Avenue


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 Connell Drive


دفاتر از $١٥.٣٠ - $٢١.٠٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

One Stamford Plaza


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 S. Bedford Rd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

33 Wood Avenue South


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

Soundview Plaza


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

68 South Service Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

200 Broadhollow Road


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

100 Enterprise Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

40 Richards Avenue


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

233 Mt. Airy Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

30 Knightsbridge Road


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

197 State Route 18 South


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

317 George Street


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

101 Merritt 7 Corporate Park


دفاتر از $١٨.٦٠ - $٢٥.٦٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

125 Half Mile Road


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

15 River Road


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

Hauppauge Center


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

8 Wright Street


دفاتر از $١٦.٨٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

1200 Route 22 East


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

90 Washington Valley Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

4400 Route 9 South


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

3600 Route 66


دفاتر از $١٠.٥٠ - $١٤.٥٠
دفاتر مجهز در Fort Lee

83 Wooster Heights Rd


دفاتر از $٩.٣٠ - $١١.٦٠

با مراجعه به Fort Leeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+