مکان های فضای کاری در Roseland

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Roseland

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

28 Valley Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

51 JFK Parkway


دفاتر از $٢١.٤٠ - $٢٩.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

999 Riverview Drive


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Roseland

830 Morris Turnpike


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Roseland

2001 Route 46


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

One Gateway Center


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

55 Madison Avenue


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

1 Meadowlands Plaza


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢١.٤٠
دفاتر مجهز در Roseland

Park 80 West


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

20 Commerce Drive


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 Connell Drive


دفاتر از $١٥.٣٠ - $٢١.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

411 Hackensack Ave


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

221 River Street


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 Enterprise Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

2500 Plaza 5


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

140 E Ridgewood Avenue


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

101 Hudson Street


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Roseland

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Roseland

434 W. 33rd Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٣٩.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

200 Vesey Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

5 Penn Plaza


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

99 Hudson Street, 5th Floor


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

275 Seventh Avenue


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

101 Avenue of the Americas


دفاتر از $٣١.٦٠ - $٤٣.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

100 Church Street


دفاتر از $٢٠.٣٠ - $٢٧.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

132 West 31st Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

1501 Broadway


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

165 Broadway


دفاتر از $٢٥.٥٠ - $٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

112 W. 34th Street


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

140 Broadway


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

14 Wall Street


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

1740 Broadway


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

1250 Broadway


دفاتر از $٣٤.٧٠ - $٤٧.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

104 West 40th Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

80 Broad Street


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

1325 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

35 Bay Street


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

1177 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

41 Madison Avenue


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

77 Water Street


دفاتر از $٢٣.٢٠ - $٣١.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

136 Madison Avenue


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

411 Lafayette Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

One Rockefeller Plaza


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Roseland

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

57 West 57th Street


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

260 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.١٠ - $٣٠.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Roseland

387 Park Avenue South


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

340 Madison Avenue


دفاتر از $٤٠.٢٠ - $٥٥.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 Park Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

415 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.٩٠ - $٣١.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

230 Park Ave


دفاتر از $٣٣.٨٠ - $٤٦.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

477 Madison Avenue


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

250 Park Avenue


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

233 Mt. Airy Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

21st Floor


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

555 Madison Avenue


دفاتر از $٢٨.٩٠ - $٣٩.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Roseland

245 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

405 Lexington Avenue


دفاتر از $٢٧.٥٠ - $٣٧.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

600 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

1 Bridge Plaza


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

445 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Roseland

750 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

747 Third Avenue


دفاتر از $٣٠.٦٠ - $٣٨.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

845 Third Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

33 Wood Avenue South


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

300 Cadman Plaza West


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

175 Pearl Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Roseland

41 Flatbush Ave.


دفاتر از $٣٣.٠٠ - $٤٥.٤٠
دفاتر مجهز در Roseland

50 Tice Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

The Falchi Building


دفاتر از $٢٢.٨٠ - $٣١.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

One International Blvd.


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Roseland

30 Knightsbridge Road


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

90 Washington Valley Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

400 Rella Blvd


دفاتر از $١٧.٨٠ - $٢٤.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

1200 Route 22 East


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

317 George Street


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

73 Market Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

197 State Route 18 South


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

118-35 Queens Blvd.


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

175 Huguenot Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

520 White Plains Road


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

50 Main Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

1129 Northern Blvd.


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

7 Skyline Drive


دفاتر از $١٠.٦٠ - $١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

1979 Marcus Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

777 Westchester Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

70 East Sunrise Highway


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Roseland

125 Half Mile Road


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

Princeton Forrestal Village


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

500 West Putnam Ave.


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

70 Church Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

4400 Route 9 South


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

626 RexCorp Plaza


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 Overlook Center


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Roseland

103 Carnegie Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 S. Bedford Rd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

100 Duffy Avenue


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٥.٢٠
دفاتر مجهز در Roseland

6800 Jericho Turnpike


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

One Stamford Plaza


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Roseland

3600 Route 66


دفاتر از $١٠.٥٠ - $١٤.٥٠
دفاتر مجهز در Roseland

Soundview Plaza


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Roseland

68 South Service Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠

با مراجعه به Roselandدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+