مکان های فضای کاری در Buffalo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Buffalo

50 Fountain Plaza


دفاتر از $٨.٩٠ - $١٢.٢٠
دفاتر مجهز در Buffalo

300 International Drive


دفاتر از $٩.٧٠ - $١٣.٣٠

با مراجعه به Buffaloدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+