مکان های فضای کاری در Staten Island

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Staten Island

35 Bay Street


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

20 Commerce Drive


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

33 Wood Avenue South


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

One Gateway Center


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

101 Hudson Street


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

80 Broad Street


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

2500 Plaza 5


دفاتر از $٢٣.٨٠ - $٣٢.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

77 Water Street


دفاتر از $٢٣.٢٠ - $٣١.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

14 Wall Street


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

300 Cadman Plaza West


دفاتر از $٢٢.٣٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

140 Broadway


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٢.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

165 Broadway


دفاتر از $٢٥.٥٠ - $٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

41 Flatbush Ave.


دفاتر از $٣٣.٠٠ - $٤٥.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

200 Vesey Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Church Street


دفاتر از $٢٠.٣٠ - $٢٧.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

99 Hudson Street, 5th Floor


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

101 Avenue of the Americas


دفاتر از $٣١.٦٠ - $٤٣.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

221 River Street


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

411 Lafayette Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

830 Morris Turnpike


دفاتر از $٢٣.٦٠ - $٣٢.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Staten Island

275 Seventh Avenue


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٣.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

41 Madison Avenue


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

387 Park Avenue South


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

132 West 31st Street


دفاتر از $٢٤.٥٠ - $٣٠.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

434 W. 33rd Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٣٩.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1250 Broadway


دفاتر از $٣٤.٧٠ - $٤٧.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

136 Madison Avenue


دفاتر از $٢٤.١٠ - $٣٣.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

5 Penn Plaza


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

112 W. 34th Street


دفاتر از $٢٧.٧٠ - $٣٨.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

260 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.١٠ - $٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

104 West 40th Street


دفاتر از $٣١.٨٠ - $٤٣.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

600 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Park Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Connell Drive


دفاتر از $١٥.٣٠ - $٢١.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1501 Broadway


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

405 Lexington Avenue


دفاتر از $٢٧.٥٠ - $٣٧.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Staten Island

340 Madison Avenue


دفاتر از $٤٠.٢٠ - $٥٥.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1177 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

230 Park Ave


دفاتر از $٣٣.٨٠ - $٤٦.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

250 Park Avenue


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

245 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Staten Island

750 Third Avenue


دفاتر از $١٩.١٠ - $٢٦.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

747 Third Avenue


دفاتر از $٣٠.٦٠ - $٣٨.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

415 Madison Avenue


دفاتر از $٢٢.٩٠ - $٣١.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

One Rockefeller Plaza


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

477 Madison Avenue


دفاتر از $٢٧.٣٠ - $٣٧.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1325 Avenue of the Americas


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

845 Third Avenue


دفاتر از $٢٤.٩٠ - $٣٤.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Staten Island

1740 Broadway


دفاتر از $٢٨.٤٠ - $٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Staten Island

197 State Route 18 South


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Staten Island

555 Madison Avenue


دفاتر از $٢٨.٩٠ - $٣٩.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

21st Floor


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Staten Island

57 West 57th Street


دفاتر از $٢٦.٣٠ - $٣٦.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

445 Park Avenue


دفاتر از $٣١.٢٠ - $٤٢.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

The Falchi Building


دفاتر از $٢٢.٨٠ - $٣١.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

51 JFK Parkway


دفاتر از $٢١.٤٠ - $٢٩.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1 Meadowlands Plaza


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢١.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

317 George Street


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٨.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

28 Valley Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

125 Half Mile Road


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

30 Knightsbridge Road


دفاتر از $١٣.٢٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

118-35 Queens Blvd.


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1 Bridge Plaza


دفاتر از $١٤.٠٠ - $١٩.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

4400 Route 9 South


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

55 Madison Avenue


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

Park 80 West


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1200 Route 22 East


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

999 Riverview Drive


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

411 Hackensack Ave


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

233 Mt. Airy Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

2001 Route 46


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

70 East Sunrise Highway


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

3600 Route 66


دفاتر از $١٠.٥٠ - $١٤.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

90 Washington Valley Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1979 Marcus Avenue


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

140 E Ridgewood Avenue


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Staten Island

1129 Northern Blvd.


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

Princeton Forrestal Village


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

175 Huguenot Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٧.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

73 Market Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

626 RexCorp Plaza


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Enterprise Drive


دفاتر از $١١.٩٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

103 Carnegie Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Overlook Center


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

50 Tice Blvd


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Duffy Avenue


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٥.٢٠
دفاتر مجهز در Staten Island

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

One International Blvd.


دفاتر از $٩.٨٠ - $١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Staten Island

6800 Jericho Turnpike


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

100 Horizon Center Blvd.


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Staten Island

50 Main Street


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

520 White Plains Road


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Staten Island

400 Rella Blvd


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٢.٣٠
دفاتر مجهز در Staten Island

70 Church Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

777 Westchester Avenue


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٢.١٠
دفاتر مجهز در Staten Island

7 Skyline Drive


دفاتر از $١٠.٦٠ - $١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

68 South Service Road


دفاتر از $١٧.٢٠ - $٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Staten Island

500 West Putnam Ave.


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٧٠
دفاتر مجهز در Staten Island

200 Broadhollow Road


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٧٠

با مراجعه به Staten Islandدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+