مکان های فضای کاری در Durham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Durham

555 Mangum Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Durham

2530 Meridian Parkway


دفاتر از $٧.٥٠ - $٩.٣٠
دفاتر مجهز در Durham

Imperial Business Park


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Durham

1340 Environ Way


دفاتر از $١٤.٩٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Durham

1011 S. Hamilton Rd


دفاتر از $١٩.٨٠ - $٢٧.٢٠
دفاتر مجهز در Durham

1000 Centre Green Way


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

5000 Centre Green Way


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Durham

8601 Six Forks Road


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

9121 Anson Way


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

4950 Creedmoor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Durham

3737 Glenwood Ave


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

4242 Six Forks Road


دفاتر از $١٥.٠٠ - $٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

4208 Six Forks Road


دفاتر از $١٦.٥٠ - $٢٢.٧٠
دفاتر مجهز در Durham

2500 Regency Parkway


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Durham

223 S. West Street


دفاتر از $١٨.٩٠ - $٢٦.٠٠
دفاتر مجهز در Durham

421 Fayetteville Street


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٦٠

با مراجعه به Durhamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+