مکان های فضای کاری در Columbus

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Columbus

20 S Third Street


دفاتر از $٨.٢٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در Columbus

711 North High Street


دفاتر از $١٧.٧٠ - $٢٤.٤٠
دفاتر مجهز در Columbus

4449 Easton Way


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
دفاتر مجهز در Columbus

100 E. Campus View Boulevard


دفاتر از $٧.٧٠ - $١٠.٦٠
دفاتر مجهز در Columbus

545 Metro Place South


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
دفاتر مجهز در Columbus

470 Olde Worthington Road


دفاتر از $٧.٧٠ - $١٠.٦٠

با مراجعه به Columbusدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+