مکان های فضای کاری در Independence

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Independence

6100 Oak Tree Boulevard


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Independence

600 Superior Ave. East


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Independence

2000 Auburn Drive


دفاتر از $١٣.١٠ - $١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Independence

159 Crocker Park Blvd


دفاتر از $١٣.١٠ - $١٨.٠٠

با مراجعه به Independenceدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+