مکان های فضای کاری در Westlake

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Westlake

159 Crocker Park Blvd


دفاتر از $١٥.٠٠ - $٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Westlake

600 Superior Ave. East


دفاتر از $١٣.٠٠ - $١٧.٩٠
دفاتر مجهز در Westlake

6100 Oak Tree Boulevard


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Westlake

2000 Auburn Drive


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٤.٧٠

با مراجعه به Westlakeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+