مکان های فضای کاری در Blue Bell

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Blue Bell

325 Sentry Parkway


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

500 Office Center Drive


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

Four Tower Bridge


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

610 Old York Road


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

630 Freedom Business Center


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

201 King of Prussia Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

150 Monument Road


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

Three Westlakes


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

196 West Ashland Street


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

2929 Arch Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

18 Campus Blvd.


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

100 N. 18th Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Blue Bell

1650 Market Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

1500 Market Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

100 South Juniper


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

325-41 Chestnut Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

1 International Plaza


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

12 Penns Trail


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

923 Haddonfield Rd


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

309 Fellowship Road, East Gate Center


دفاتر از $٨.٢٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

600 Eagleview Blvd.


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

225 Wilmington-West Chester Pike


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

3477 Corporate Parkway


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

1000 N West Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

70 Church Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

100 Horizon Center Blvd.


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

100 Overlook Center


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

103 Carnegie Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

Princeton Forrestal Village


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Blue Bell

200 Continental Drive


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٤٠

با مراجعه به Blue Bellدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+