مکان های فضای کاری در Center Valley

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Center Valley

3477 Corporate Parkway


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Center Valley

196 West Ashland Street


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Center Valley

325 Sentry Parkway


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Center Valley

70 Church Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Center Valley

500 Office Center Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Center Valley

630 Freedom Business Center


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Center Valley

Four Tower Bridge


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Center Valley

Three Westlakes


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

610 Old York Road


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Center Valley

12 Penns Trail


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در Center Valley

201 King of Prussia Road


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Center Valley

600 Eagleview Blvd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

150 Monument Road


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

18 Campus Blvd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

90 Washington Valley Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
دفاتر مجهز در Center Valley

2929 Arch Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

100 N. 18th Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Center Valley

1650 Market Street


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Center Valley

1500 Market Street


دفاتر از $٩.٣٠ - $١٢.٨٠
دفاتر مجهز در Center Valley

100 Overlook Center


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Center Valley

100 South Juniper


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

103 Carnegie Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Center Valley

325-41 Chestnut Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Center Valley

1200 Route 22 East


دفاتر از $١١.٥٠ - $١٥.٨٠
دفاتر مجهز در Center Valley

Princeton Forrestal Village


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Center Valley

233 Mt. Airy Road


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠

با مراجعه به Center Valleyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+