مکان های فضای کاری در King of Prussia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در King of Prussia

630 Freedom Business Center


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

201 King of Prussia Road


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

Four Tower Bridge


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

Three Westlakes


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

325 Sentry Parkway


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

18 Campus Blvd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

150 Monument Road


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

500 Office Center Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

610 Old York Road


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

2929 Arch Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

100 N. 18th Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

1650 Market Street


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در King of Prussia

1500 Market Street


دفاتر از $٩.٣٠ - $١٢.٨٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

100 South Juniper


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

600 Eagleview Blvd.


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

325-41 Chestnut Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

1 International Plaza


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

225 Wilmington-West Chester Pike


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

196 West Ashland Street


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

923 Haddonfield Rd


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

309 Fellowship Road, East Gate Center


دفاتر از $٨.٢٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

1000 N West Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٣.٦٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

12 Penns Trail


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


دفاتر از $١١.٠٠ - $١٥.١٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

3477 Corporate Parkway


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

200 Continental Drive


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٤٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

70 Church Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

100 Horizon Center Blvd.


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

100 Overlook Center


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

103 Carnegie Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در King of Prussia

Princeton Forrestal Village


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠

با مراجعه به King of Prussiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+