مکان های فضای کاری در Newtown Square

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Newtown Square

18 Campus Blvd.


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

201 King of Prussia Road


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

Three Westlakes


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

630 Freedom Business Center


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

Four Tower Bridge


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

150 Monument Road


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

1 International Plaza


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

2929 Arch Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

225 Wilmington-West Chester Pike


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

325 Sentry Parkway


دفاتر از $١٤.٣٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

100 N. 18th Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Newtown Square

1650 Market Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Newtown Square

1500 Market Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٥.٠٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

100 South Juniper


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

325-41 Chestnut Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

600 Eagleview Blvd.


دفاتر از $١٢.٢٠ - $١٦.٧٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

500 Office Center Drive


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

610 Old York Road


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

1000 N West Street


دفاتر از $١٠.٩٠ - $١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

923 Haddonfield Rd


دفاتر از $١٦.٣٠ - $٢٢.٤٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

309 Fellowship Road, East Gate Center


دفاتر از $٨.٢٠ - $١١.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

200 Continental Drive


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

196 West Ashland Street


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

12 Penns Trail


دفاتر از $١١.٢٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

3477 Corporate Parkway


دفاتر از $١٦.٢٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Newtown Square

100 Horizon Center Blvd.


دفاتر از $١٠.٧٠ - $١٤.٨٠

با مراجعه به Newtown Squareدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+