مکان های فضای کاری در Pittsburgh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pittsburgh

500 Grant Street


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

One Oxford Centre


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pittsburgh

322 North Shore Drive


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

651 Holiday Drive


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

6425 Living Place


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

201 Penn Center Boulevard


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٦٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

2400 Ansys Drive


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Pittsburgh

2009 Mackenzie Way


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠

با مراجعه به Pittsburghدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+