مکان های فضای کاری در Alexandria

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Alexandria

211 North Union Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1940 Duke Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Alexandria

2000 Duke Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Alexandria

137 National Plaza


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

5680 King Centre Drive


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Alexandria

100 M Street, S.E.


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

601 Pennsylvania Ave. NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1655 North Fort Myer Drive


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

4250 North Fairfax Drive


دفاتر از $١٧.٦٠ - $٢٤.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1101 Wilson Boulevard


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٦.٩٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1200 G Street, NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1300 I Street NW


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Alexandria

20 F Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


دفاتر از $٢٣.٥٠ - $٣٢.٣٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1050 Connecticut Avenue, NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1441 L St NW


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Alexandria

1000 Potomac Street NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1140 3rd Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

8280 Willow Oaks Corporate Drive


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Alexandria

4445 Willard Ave


دفاتر از $٢٠.٢٠ - $٢٥.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

2010 Corporate Ridge


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Alexandria

8000 Towers Crescent Drive


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Alexandria

8300 Boone Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Alexandria

3 Bethesda Metro Center


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Alexandria

8403 Colesville Road


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

6701 Democracy Blvd.


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Alexandria

11350 Random Hills Rd.


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Alexandria

11810 Grand Park Avenue


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1900 Reston Metro Plaza


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

12020 Sunrise Valley Drive


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

11921 Freedom Drive


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Alexandria

One Freedom Square


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Alexandria

199 E. Montgomery Avenue


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

16701 Melford Blvd.


دفاتر از $١٤.٨٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Alexandria

9711 Washingtonian Boulevard


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Alexandria

13800 Coppermine Road


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Alexandria

10432 Balls Ford Rd


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

8115 Maple Lawn Blvd.


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٨٠
دفاتر مجهز در Alexandria

800 Corporate Drive


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Alexandria

20130 Lakeview Center Plaza


دفاتر از $١٩.٩٠ - $٢٧.٣٠
دفاتر مجهز در Alexandria

6700 Alexander Bell Drive


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

12410 Milestone Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

10440 Little Patuxent Parkway


دفاتر از $١٢.٤٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1910 Towne Centre Boulevard


دفاتر از $٢٢.٧٠ - $٣١.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

10320 Little Patuxent Parkway


دفاتر از $١٣.٨٠ - $١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1997 Annapolis Exchange Parkway


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Alexandria

145 West Ostend Street


دفاتر از $١٢.٩٠ - $١٧.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Alexandria

200 E. Pratt Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
دفاتر مجهز در Alexandria

111 South Calvert Street


دفاتر از $١٣.٥٠ - $١٨.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Alexandria

100 International Drive


دفاتر از $١٨.٠٠ - $٢٤.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Alexandria

400 East Pratt Street


دفاتر از $١٠.٣٠ - $١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1320 Central Park Blvd.


دفاتر از $٩.٣٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Alexandria

1829 Reisterstown Road


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

10451 Mill Run Circle


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٢٠
دفاتر مجهز در Alexandria

5100 Buckeystown Pike


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٠.٢٠

با مراجعه به Alexandriaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+