مکان های فضای کاری در Reston

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Reston

11921 Freedom Drive


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Reston

One Freedom Square


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Reston

12020 Sunrise Valley Drive


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

1900 Reston Metro Plaza


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

13800 Coppermine Road


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reston

11350 Random Hills Rd.


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Reston

8300 Boone Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Reston

8000 Towers Crescent Drive


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Reston

2010 Corporate Ridge


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Reston

20130 Lakeview Center Plaza


دفاتر از $١٩.٩٠ - $٢٧.٣٠
دفاتر مجهز در Reston

8280 Willow Oaks Corporate Drive


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Reston

6701 Democracy Blvd.


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Reston

10432 Balls Ford Rd


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Reston

9711 Washingtonian Boulevard


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

199 E. Montgomery Avenue


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

3 Bethesda Metro Center


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reston

4250 North Fairfax Drive


دفاتر از $١٧.٦٠ - $٢٤.٢٠
دفاتر مجهز در Reston

11810 Grand Park Avenue


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

4445 Willard Ave


دفاتر از $٢٠.٢٠ - $٢٥.٢٠
دفاتر مجهز در Reston

1655 North Fort Myer Drive


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Reston

1101 Wilson Boulevard


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٦.٩٠
دفاتر مجهز در Reston

1000 Potomac Street NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reston

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


دفاتر از $٢٣.٥٠ - $٣٢.٣٠
دفاتر مجهز در Reston

1050 Connecticut Avenue, NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

12410 Milestone Center Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Reston

5680 King Centre Drive


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Reston

8403 Colesville Road


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

1441 L St NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

1300 I Street NW


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

1200 G Street, NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Reston

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

601 Pennsylvania Ave. NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Reston

2000 Duke Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reston

1940 Duke Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Reston

20 F Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

1140 3rd Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

100 M Street, S.E.


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

211 North Union Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Reston

137 National Plaza


دفاتر از $٢٠.٤٠ - $٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

8115 Maple Lawn Blvd.


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Reston

5100 Buckeystown Pike


دفاتر از $١٦.١٠ - $٢٠.٢٠
دفاتر مجهز در Reston

800 Corporate Drive


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Reston

10440 Little Patuxent Parkway


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Reston

10320 Little Patuxent Parkway


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Reston

6700 Alexander Bell Drive


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

16701 Melford Blvd.


دفاتر از $١٤.٩٠ - $١٨.٦٠
دفاتر مجهز در Reston

10451 Mill Run Circle


دفاتر از $١٢.٨٠ - $١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Reston

1910 Towne Centre Boulevard


دفاتر از $٢٠.٤٠ - $٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Reston

1997 Annapolis Exchange Parkway


دفاتر از $١٤.٩٠ - $٢٠.٤٠
دفاتر مجهز در Reston

1829 Reisterstown Road


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.٠٠

با مراجعه به Restonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+