مکان های فضای کاری در Stafford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Stafford

800 Corporate Drive


دفاتر از $١٣.٧٠ - $١٨.٨٠
دفاتر مجهز در Stafford

1320 Central Park Blvd.


دفاتر از $٩.٣٠ - $١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Stafford

10432 Balls Ford Rd


دفاتر از $١٢.٥٠ - $١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Stafford

5680 King Centre Drive


دفاتر از $١٤.١٠ - $١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Stafford

11350 Random Hills Rd.


دفاتر از $١٣.٦٠ - $١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Stafford

8280 Willow Oaks Corporate Drive


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Stafford

2000 Duke Street


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Stafford

1940 Duke Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Stafford

137 National Plaza


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

211 North Union Street


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Stafford

2010 Corporate Ridge


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Stafford

8300 Boone Blvd.


دفاتر از $١١.٣٠ - $١٥.٥٠
دفاتر مجهز در Stafford

8000 Towers Crescent Drive


دفاتر از $١٥.٥٠ - $٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Stafford

4250 North Fairfax Drive


دفاتر از $١٧.٦٠ - $٢٤.٢٠
دفاتر مجهز در Stafford

12020 Sunrise Valley Drive


دفاتر از $١٢.١٠ - $١٦.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

1900 Reston Metro Plaza


دفاتر از $١٩.٧٠ - $٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Stafford

13800 Coppermine Road


دفاتر از $١١.٤٠ - $١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Stafford

One Freedom Square


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Stafford

11921 Freedom Drive


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Stafford

1655 North Fort Myer Drive


دفاتر از $١٥.٨٠ - $٢١.٨٠
دفاتر مجهز در Stafford

1101 Wilson Boulevard


دفاتر از $٢٦.٩٠ - $٣٦.٩٠
دفاتر مجهز در Stafford

1000 Potomac Street NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

100 M Street, S.E.


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


دفاتر از $٢٣.٥٠ - $٣٢.٣٠
دفاتر مجهز در Stafford

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

601 Pennsylvania Ave. NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Stafford

1050 Connecticut Avenue, NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

1200 G Street, NW


دفاتر از $١٣.٤٠ - $١٨.٤٠
دفاتر مجهز در Stafford

1300 I Street NW


دفاتر از $١٧.٩٠ - $٢٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stafford

1441 L St NW


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

20 F Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

1140 3rd Street


دفاتر از $٢٠.١٠ - $٢٧.٦٠
دفاتر مجهز در Stafford

4445 Willard Ave


دفاتر از $٢٠.٢٠ - $٢٥.٢٠
دفاتر مجهز در Stafford

3 Bethesda Metro Center


دفاتر از $١٢.٦٠ - $١٧.٣٠
دفاتر مجهز در Stafford

6701 Democracy Blvd.


دفاتر از $١٤.٦٠ - $٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Stafford

20130 Lakeview Center Plaza


دفاتر از $١٩.٩٠ - $٢٧.٣٠
دفاتر مجهز در Stafford

8403 Colesville Road


دفاتر از $١٨.٢٠ - $٢٥.٠٠

با مراجعه به Staffordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+