مکان های فضای کاری در Seattle

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Seattle

Seafirst Fifth Avenue Plaza


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Seattle

Columbia Tower


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seattle

801 Second Avenue Seattle


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Seattle

506 Second Avenue


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Seattle

1420 Fifth Avenue


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Seattle

450 Alaskan Way South


دفاتر از $٢٢.١٠ - $٣٠.٣٠
دفاتر مجهز در Seattle

600 Stewart Street


دفاتر از $١٥.٠٠ - $٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Seattle

2211 Elliott Avenue


دفاتر از $١٥.٠٠ - $٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Seattle

1455 NW Leary Way


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Seattle

Key Center


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Seattle

Skyline Tower


دفاتر از $١٧.٣٠ - $٢٣.٨٠
دفاتر مجهز در Seattle

1400 112th Ave SE


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Seattle

5400 Carillon Point


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Seattle

11900 N.E. 1st Street


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seattle

2018 156th Ave NE


دفاتر از $١٤.٤٠ - $١٩.٧٠
دفاتر مجهز در Seattle

11335 NE 122nd


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Seattle

707 S. Grady Way


دفاتر از $١٥.٠٠ - $٢٠.٦٠
دفاتر مجهز در Seattle

6100 219th Street S.W.


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Seattle

22722 29th Drive SE


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٩.٩٠
دفاتر مجهز در Seattle

1201 Pacific Avenue


دفاتر از $١٣.٣٠ - $١٨.٣٠

با مراجعه به Seattleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+